Naše služby

Všetky práce vykonávajú odborne naši zamestnanci s použitím najmodernejšej techniky a softwaru. Ročne vypracujeme cca 400 zákaziek. Dodacie lehoty a ceny prác sú individuálne podľa Vašich požiadaviek a našich možností..Výstupná dokumentácia je dodávaná štandardne vytlačená 3x a podľa požiadavky je možné ju dodať vo všetkých bežných formátoch (pdf, dgn, dwg, vgi, txt, docx, xlsx  a iné) na CD alebo inom dátovom nosiči. Samozrejmosťou pri všetkých druhoch prác je odborné poradenstvo zadarmo.
 
Kataster nehnuteľností:
- geometrické plány na majetkoprávne vysporiadanie
- geometrické plány na oddelenie pozemku
- geometrické plány na kolaudáciu
- geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
- geometrické plány na zriadenie vecného bremena
- príprava pre geometrické plány, výpočet plôch
- vytýčenie hranice pozemkov
 
Inžinierska geodézia:
- vytýčenie stavebných objektov
- podklady pre projekčnú činnosť
- tvorba účelových máp
- meranie a tvorba digitálnych máp závodov
- polohopisné a výškopisné zamerania doplnené o stav KN
- zameranie a spracovanie priečnych a pozdĺžnych profilov
- zameranie a výpočet kubatúr
- zameranie, vytýčenie inžinierskych sietí
- porealizačné zameranie stavby
- digitálny model terénu
 
Ostatné geodetické práce:
- vektorizácia a digitalizácia katastrálnych máp a iných mapových podkladov
- projektovanie pozemkových úprav
- geodetické elaboráty pre výstavbu líniových stavieb
 
Realitná činnosť:
- zistenie vlastníkov nehnuteľností a ich predbežné oslovenie
- analýza vlastníckych vzťahov v určenej lokalite
- príprava podkladov pre zmluvy k prevodom nehnuteľností
- sprostredkovanie spracovania zmlúv k prevodu nehnuteľností
- podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 
Iné práce:
- veľkoformátová tlač (plotrovanie) do formátu A roll